Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van PG Wieringen. De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente.

Daarbij gaat het om:
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De volgende personen hebben zitting in de kerkenraad:

Voorzitter/diaken: Bas Eilander
Scriba/ouderling: Erzsébet Thomasse
Ouderling: Anke van Putten – Knol
Kerkrentmeester/ouderling: Tine Gorter
Kerkrentmeester/ouderling: Elly Westra-Aartsma
Kerkrentmeester/ouderling: Jan Zomerdijk
Jeugdouderling: Eileen Schaddelee
Diaken: Berend ten Hove
Lid: ds. Erik Asscher

De volgende personen hebben zitting in het College van kerkrentmeesters:

Voorzitter: Tine Gorter
Secretaris: -
Penningmeester: -
Kerkbalans financiële administratie: Lianne van Dijk
Lid: Gemma Kuitert, Linda Biersteker, Ralph Hania, Jan Zomerdijk

De volgende personen hebben zitting in de diaconie:

Voorzitter/penningmeester: Bas Eilander 
Secretaris: Berend ten Hove

De raad vergadert in het algemeen iedere acht weken. Indien er aanleiding toe is, wordt er een extra vergadering belegd.
 

Predikant

Sinds januari 2019 is Erik Asscher als predikant verbonden aan onze gemeente. Ds. Asscher is jaren werkzaam geweest bij defensie als krijgsmacht-predikant.
 

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
 • het zorg dragen voor de geldwerving; 
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
 • het beheren van de financiën van de gemeente; 
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek; 
 • het beheren van de archieven van de gemeente.
Ook een taak van het college is het houden van twee begraafplaatsen.
 

College van Diakenen

De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.
De diakenen zijn de handen van de kerkgemeenschap. In de praktijk houdt de taak van de diaconie in dat er bijdragen gegeven worden aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau. Ook kan in voorkomende gevallen (geldelijke) ondersteuning worden geboden aan personen/gezinnen die om wat voor reden dan ook in ernstige financiële problemen zijn gekomen. Om dit mogelijk te maken wordt er wekelijks gecollecteerd tijdens de kerkdienst.
 
De diaconale activiteiten krijgen o.a. gestalte door:
 • Het diaconaat rondom de kerkdienst (voorbeden, bloemengroet, avondmaal, collectes)
 • Het diaconaat binnen de gemeente (gemeenschapswerk, vakantieweken, verzorgen van ouderenmiddagen, organiseren van een fietstocht op Hemelvaartsdag)
 • Het diaconaat en samenleving (contacten met de Sociale Dienst en Stichting Present).
 • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), het diaconaat wereldwijd. Uiteraard wordt de gemeente daarover geïnformeerd via het kerkinformatieblad en de website.
Een zijtak van de diaconie is het Diakonaal Fonds. Dit fonds, oorspronkelijk een hervormde aangelegenheid ('Armenkassen Wierin­gen'), werd sinds 1971 beheerd door een binnen de Hervormde Diaconie opererende commissie.
De financiën in de voormalige armenkassen zijn in een ver verleden gestort door Wierin­gers ter ondersteuning van hervormde weduwen en wezen op Wieringen. Vanuit deze historische context bestaat het beleid van het Diakonaal Fonds uit het ondersteunen van plaatselijk oecumenisch jeugdwerk en kerkelijk gebonden plaatselijk sociaal-cultureel en maatschappelijk werk.
Om het verschil met wereldwijde diaconale taken helder te houden, is het Diakonaal Fonds ondergebracht in een Protestantse stichting onder verantwoordelijkheid van de diaconie.
 
Foto: Protestantse Kerk/Freek Visser
terug