Kerkenraad


De kerkenraad is het bestuur van PG Wieringen. De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente.

Daarbij gaat het om:
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Samenstelling kerkenraad
Voorzitter: vacant
Scriba/ouderling: Erzsébet Thomasse
Ouderling: Elly Westra-Aartsma
Ouderling: Eileen Schaddelee
Kerkrentmeester/ouderling: Jan Zomerdijk
Kerkrentmeester: Linda Biersteker-Curver
Diaken: Berend ten Hove
Lid: ds. Erik Asscher

Samenstelling college van kerkrentmeesters
Voorzitter: vacant
Secretaris: Ralph Hania
Penningmeester: Linda Biersteker-Curver
Kerkbalans financiële administratie: Lianne van Dijk
Lid: Gemma Kuitert, Jan Zomerdijk

Samenstelling diaconie
Voorzitter: Bas Eilander
Secretaris: Berend ten Hove
Interim-penningmeester: Bas Eilander
Diaken: Linda Biersteker-Curver

De raad vergadert in het algemeen iedere acht weken. Indien er aanleiding toe is, wordt er een extra vergadering belegd.

 

Predikant

Sinds januari 2019 is Erik Asscher als predikant verbonden aan onze gemeente.

 

College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
 • het zorg dragen voor de geldwerving; 
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
 • het beheren van de financiën van de gemeente; 
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek; 
 • het beheren van de archieven van de gemeente.
Ook een taak van het college is het houden van twee begraafplaatsen.

 

College van diakenen

De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.
De diakenen zijn de handen van de kerkgemeenschap. In de praktijk houdt de taak van de diaconie in dat er bijdragen gegeven worden aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau. Ook kan in voorkomende gevallen (geldelijke) ondersteuning worden geboden aan personen/gezinnen die om wat voor reden dan ook in ernstige financiële problemen zijn gekomen. Om dit mogelijk te maken wordt er wekelijks gecollecteerd tijdens de kerkdienst.
 
De diaconale activiteiten krijgen o.a. gestalte door:
 • Het diaconaat rondom de kerkdienst (voorbeden, bloemengroet, avondmaal, collectes)
 • Het diaconaat binnen de gemeente (gemeenschapswerk, vakantieweken, verzorgen van ouderenmiddagen, organiseren van een fietstocht op Hemelvaartsdag)
 • Het diaconaat en samenleving (contacten met de Sociale Dienst en Stichting Present).
 • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), het diaconaat wereldwijd. Uiteraard wordt de gemeente daarover geïnformeerd via het kerkinformatieblad en de website.


Diakonaal Fonds

Voorgeschiedenis
Ongeveer vanaf het jaar 1600 hebben de zogenaamde Armvoogdijkassen gediend tot onderhouding van hervormde weduwen en wezen. De Armvoogdijkas op Wieringen bezat geld (banktegoeden) en onroerende zaken (landerijen), verkregen uit legaten. De opbrengsten uit die bezittingen werden besteed aan de doelstellingen van de Armenkas. In 1963 is de Bijstandswet in werking getreden, die in belangrijke mate de taken van de Armvoogdijkas overbodig maakte. De burgerlijke gemeente Wieringen meent dan aanspraak te kunnen maken op de bezittingen van de Armvoogdijkas. Na langdurig overleg en intensieve bemoeienis van de provinciale diaconale commissie is in 1971 besloten de Armvoogdijkas voor 50% over te hevelen naar de gemeente Wieringen, en voor 50% binnen de hervormde gemeente Wieringen onder te brengen bij een nieuw ingestelde Commissie Diakonaal Fonds Voormalige Armenkassen Wieringen. Voor de Commissie Diakonaal Fonds is destijds een formeel reglement opgesteld, dat via diaconie en kerkenraad van de hervormde gemeente door de provinciale diakonale commissie in Noord-Holland op 8 maart 1971 is goedgekeurd. De Commissie Diakonaal Fonds Voormalige Armenkassen Wieringen was geen zelfstandig rechtspersoon, maar een onderdeel van de diaconie.

Oprichting stichting
Toen op 20 december 2007 de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk fuseerden tot de Protestantse Gemeente Wieringen, moesten ook de gebouwen en landerijen een 'nieuwe eigenaar' krijgen. Daarbij bleek dat de landerijen van het Diakonaal Fonds bij het kadaster op naam stonden van de diaconie, omdat alleen rechtspersonen kadastraal eigenaar kunnen zijn van onroerende zaken. Ook bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening van het Fonds in Diakonie en Kerkenraad, bleek de juridische status van het Fonds regelmatig vragen op te roepen, mede veroorzaakt door de frequente wisseling van de ambtsdragers.
Dit vormde de aanleiding om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is van het Fonds een formele rechtspersoon te maken, hetzij als commissie, hetzij als protestantse stichting. Overleg met de afdeling Juridische zaken van het landelijk bureau van de PKN en met notariskantoor Butijn wees uit dat de Commissie Diakonaal Fonds Voormalige Armenkassen Wieringen het beste een rechtspersoon in de vorm van een protestantse stichting kon worden. Die is opgericht op 27 september 2010, en kreeg als naam: Protestantse stichting Diakonaal Fonds Voormalige Armenkassen Wieringen. Daarna is via de notaris ook geregeld dat de stichting formeel eigenaar werd van de landerijen die oorspronkelijk uit de voormalige Armenkassen waren overgekomen.

De huidige situatie
Volgens de statuten verleent het Diakonaal Fonds financiële steun aan kerkelijk gebonden sociaal-cultureel en maatschappelijk werk (waaronder jeugdactiviteiten) binnen de voormalige gemeente Wieringen. Het fonds besteedt uitsluitend de opbrengsten uit de bezittingen (rente van banktegoeden en pacht van landerijen) aan haar doelstelling. Die opbrengsten bedragen jaarlijks ca. € 20.000. De bezittingen zelf blijven als kerkelijk erfgoed onaangetast.
Financiële steun wordt onder andere gegeven aan de kerkrentmeesters, de Culturele Kring Wieringen, het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk, de Voedselbank (mits inwoners van Wieringen gebruik maken van de Voedselbank), het Ontmoetingscafé in de kringloopwinkel de Wieringer Schatkamer, Bachcantates, en diverse andere bijdragen op aanvraag.
Er zijn 5 bestuursleden die ambtsdrager of voormalig ambtsdrager moeten zijn. Bestuursleden worden benoemd door de kerkenraad.
Foto: Protestantse Kerk/Freek Visser
terug