ANBI

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Wieringen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Wieringen
RSIN PG Wieringen: 006209841
RSIN Diaconie: 824109788
Website adres: www.pgwieringen.nl
E-mail: scriba@pgwieringen.nl
Adres: Kerkplein 17
Postcode: 1777 CD 
Plaats: Hippolytushoef
Postadres PG Wieringen: Postbus 37, 1777 ZG Hippolytushoef
Postadres Diaconie: Postbus 90, 1777 ZH Hippolytushoef
 
De Protestantse Gemeente te Wieringen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Gemeente Wieringen is ontstaan uit een fusie (januari 2008) van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. In de jaren negentig van de vorige eeuw groeiden de beide gemeenten naar elkaar toe. Dat resulteerde in een federatie (juni 2004).
De Zuiderzeewerken hebben in de 30-er jaren van de vorige eeuw de gemeente gevormd tot een pluriforme gemeente. De eerdere Hervormde Gemeente, op het voormalige eiland Wieringen, kent een lange en veelkleurige geschiedenis. Zij is ontstaan door integratie van Hippolytushoef, Westerland, Oosterland, Stroe, Den Oever en de Hervormde Evangelisatie. De Gereformeerde Kerk werd in 1912 geïnstitueerd.
 
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat ondermeer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Wieringen.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden. Deze leden sturen diverse colleges en taakgroepen aan.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het gebouw van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters hebben door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

 

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

Visie PG Wieringen

Wij willen omzien naar elkaar en met respect voor elkaars geloofsbeleving de ontmoeting met God en met elkaar vieren en uitdragen. Alle activiteiten zijn gericht op het ontmoeten van God en van elkaar.

 

Missie PG Wieringen

Onze gemeente kent een pluriforme geloofsbeleving. Als kerkgemeenschap op Wieringen willen wij een herberg zijn voor een ieder die geborgenheid en gastvrijheid zoekt. Een herberg met gasten. Waar buiten koude ervaren wordt, willen wij warmte bieden aan ieder mens, die in vrede wil komen. Iedereen die de vrede van Christus wil ervaren, en met Gods zegen, gesterkt door goede woorden, gebed en licht, muziek en zang, brood en wijn weer wil gaan. Ook gemeenteleden worden betrokken bij het vorm en inhoud geven aan de diensten. Wij vinden het van belang om contact te hebben met andere kerkgenootschappen op Wieringen en de samenwerking te continueren.

 

Beleidsplan

De Protestantse Gemeente Wieringen is landelijk verbonden aan het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland. Voor specifieke onderdelen van onze gemeente is een aanvullend beleidsplan opgesteld: Beleidsplan PG Wieringen 2014-2018‚Äč.
Een nieuw beleidsplan is in wording. Een groepje van 5 gemeenteleden buigt zich over het opstellen van een nieuw plan dat onze gemeente richting gaat geven voor de komende jaren.

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn vastgelegd in de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag activiteiten en voorgenomen bestedingen

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via het jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

PG Wieringen: Jaarrekening 2022
 
PG Wieringen Diaconie: baten en lasten rekening 2019, begroting 2020 en 2021
 
PG Wieringen Diakonaal Fonds: baten en lasten rekening 2019, begroting 2020 en 2021

De belangrijkste activiteiten van het College van Kerkrentmeesters
- Hippolytuskerk: binnen- en buitenonderhoud
- Restauratie Knippscheerorgel

De belangrijkste activiteiten van het College van Diakenen
- Steunen buitenlandprojecten Kerk in Actie
- Inzamelen producten voor de voedselbank
- Meer specifieke steun en zorg verlenen op Wieringen i.s.m. stichting Present en de overige kerkgenootschappen op Wieringen
- Ondersteuning kringloopwinkel De Wieringer Schatkamer
- Openstellen/bezichtigen kerk, organiseren ontmoetingsmiddagen en fietstocht

 

Voorgenomen bestedingen

PG Wieringen
Het kerk-zijn vertoont een grote mate van continuïteit: werkzaamheden ten behoeve van het pastoraat worden verricht, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Diaconie
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk Diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw (onderhoud, belastingen, verzekeringen, energiekosten),voor het houden van de kerkdiensten, de kosten van de eigen organisatie, de administratie en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Foto: Protestantse Kerk/Freek Visser
terug