Pastoraat


Pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’, dat ‘herder’ betekent. God wordt in de Bijbel vergeleken met een herder en Jezus beschrijft zichzelf als goede herder. Ook wij mogen herders zijn, voor elkaar. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en begeleiding bieden bij geloofs- en levensvragen.

Om onderling contact en omzien naar elkaar binnen onze gemeente, en waar mogelijk ook daarbuiten, te bevorderen, heeft PG Wieringen een pastorale raad. Deze raad bestaat uit de predikant, ouderlingen en gemeenteleden en komt eens in de vier à zes weken bij elkaar.

De leden van de pastorale raad zoeken regelmatig contact met de leden van de kerk en worden hierin bijgestaan door wijkcontactpersonen. Daarnaast organiseren zij uiteenlopende activiteiten.

 

Wijkcontactpersonen

De gemeente is opgedeeld in een aantal wijken. Aan deze wijken zijn wijkcontactpersonen gekoppeld. De werkgroep wijkcontactpersonen bestaat uit ongeveer dertig leden.

Een wijkcontactpersoon streeft ernaar de verbinding tussen kerk en gemeenteleden te zijn. Nieuwe leden worden verwelkomd en worden geïnformeerd wat er in de gemeente te doen is. Gemeenteleden worden bezocht, niet alleen bij feestelijke gebeurtenissen, maar ook bij ziekte en na een overlijden.

Wijkcontactpersonen worden door de pastorale raad geattendeerd op de (mogelijke) behoefte aan contact. Als er meer hulp nodig is dan een luisterend oor, kan er worden doorverwezen naar andere mensen of instanties.

De werkgroep komt twee keer per jaar samen. De praktische gang van zaken wordt besproken of er vindt een themamiddag plaats.

 

Avondoverdenkingen

In de twee woonzorgcentra op Wieringen worden elke week avondoverdenkingen gehouden. Deze avonden worden voorbereid door een trouwe groep van vrijwilligers.

De bewoners van de zorgcentra worden opgehaald van hun kamer en naar de zaal gebracht waar de dienst gehouden wordt. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie en thee gedronken. Daarna worden de bewoners naar hun kamers teruggebracht.
 
De overdenking wordt bij toerbeurt verzorgd door voorgangers of leden van de verschillende kerken op Wieringen. Zij worden ondersteund door een organist.
 
Avondoverdenking Kapellehof te Den Oever
Elke woensdag om 18.30 uur

Avondoverdenking Noorderlicht te Hippolytushoef
Tijdelijk vervallen i.v.m. nieuwbouwproject
 
Kijk voor specifieke informatie of eventuele afwijkingen m.b.t. dag en tijdstip in kerkblad Onderweg.

 

Bloemengroet

Elke zondag verzorgt de diaconie namens de gemeente de bloemengroet aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.

Elke zondag worden de bloemen die tijdens de viering in de kerk staan, na de dienst naar iemand gebracht, bijvoorbeeld als teken van meeleven bij ziekte of verdriet of als er iets te vieren is. 

Kent u iemand die voor de bloemengroet in aanmerking komt? ​U kunt de naam van deze persoon/personen doorgeven aan de pastorale raad.

 

Gespreksgroep De Voortgang

De tien vrouwen die deze groep vormen, komen al jarenlang eens in de zes weken op een middag bijeen en het lijkt wel of ze nooit uitgepraat raken.

De middag wordt altijd begonnen met koffie/thee en iets lekkers. Daarna begint het inhoudelijke deel. Er wordt eerst een kaars aangestoken en een mooie tekst voorgelezen. Dan praten de vrouwen met elkaar aan de hand van een hoofdstuk uit de Doornse Catechismus, waarin oude vragen en nieuwe antwoorden aan de orde komen. De middag wordt afgesloten met het aansteken van kaarsjes, een poosje stil zijn en een passend gedicht.

Dat wil niet zeggen dat we dan naar huis gaan! O nee! Eerst is er nog een lekker drankje met een hapje erbij! Heel erg gezellig!

 

Gespreksgroep Samen

Deze gespreksgroep bestaat uit twaalf vrouwen en komt eens in de zes weken bijeen. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door telkens twee andere deelneemsters, waardoor er een variatie van onderwerpen ontstaat. Voorwaarde is wel dat het accent op zingeving komt te liggen.

Voor meer informatie of aanmelding voor een gespreksgroep kunt u contact opnemen met Mijneke Buursink.Foto: Protestantse Kerk
terug